POZVÁNÍ: LISTOPADOVÁ VÝPRAVA 2018

V soboru 10. listopadu 2018 podnikneme výpravu tentokrát za poznáním. SKAUTI a SKAUKY, ROVEŘI a RANGERS půjdou na komentovanou prohlídku PRÁCHEŇSKÉHO MUZEA, VLČATA a SVĚTLUŠKY navštíví SLADOVNU (mraveniště).

SRAZ všech je v 9 hodin u klubovny. Vstupné na obě akce je O Kč.

 

Nejbližší schůzka ROVERŮ a RANGERS je v pátek 26. října ve 20 hodin v klubovně.

Začátek skautského roku 2018/2019 - skautské středisko Gáhál

   Jako každý rok začneme druhé pondělí v září, tj. 10.9.2018 v 16:15 hod. v klubovně. Schůzka bude jen informativní, tedy kratší. Jejím účelem je zjistit, kdo a jak pokračuje, kdo přišel nový, informace o tom, kdo z vedoucích koho povede… Chtěli bychom vytvořit novou družinu roverů a rangers (společnou), která bude mít svůj vlastní program a jiný termín schůzek (dle dohody na místě) než ostatní (u vlčat a světlušek a skautů a skautek vše zůstane z praktických důvodů při starém, tedy schůzky vždy pondělí v 16:15 hod.). Rádi bychom, aby se někteří (některé) z roverů a ranges  zapojili i do vedení mladších členů.

                                                                                                 V. Boček, vůdce střediska 

Assisi 2018-pouť skautů střediska Gáhál za sv. Františkem

     Sv. František z Assisi, patron mladšího  skautského  věkového stupně, patron  ekologů, symbol snahy o vzájemnou toleranci a porozumění. Po 8 letech se skauti našeho střediska všech věkových kategorií  vydali opět na pouť za tímto inspirátorem mnohých lidí bez rozdílu národnosti, barvy pleti, náboženství, věku, nejen skautů.

     V počtu 42 účastníků jsme vyjeli večer 9.května směr Assisi od děkanského kostela v Písku. Zde nás na cestu vypravil a požehnal  Cyril Havel, představený  petrinů, pod  jejichž patronací  kdysi ( v r. 1946)  vznikl pod vedením později  známého  televizního režiséra Fr. Filipa zárodek našeho střediska- 12. skautský oddíl.

     Druhý den jsme dorazili  do La Verny, klidného „ místa mezi dvěma řekami“, Tiberou  a Arnem , kde František rád s bratry pobýval a meditoval . Zde obdržel 2 roky před svou smrtí i známá stigmata. Odpoledne jsme se ubytovali v S.Maria degli Angelli, Porciunkule, místě kolem starobylého  kostelíka, původně snad  až ze 4.století, dnes vyzdobeného barevnými freskami ze začátků františkánské rodiny. Zde žili první bratři, František zde zemřel a dodnes je Porciunkula  centrem světového františkánského hnutí.

     V pátek 11. května jsme vyšplhali nad Assisi do Eremi delle Carceri  na svahu prudkého a vysokého kopce nad městem. Jde o další klidné místo uprostřed  přírody, kam se uchylovali  bratří před ruchem tehdejšího neklidného světa. Cestou zpátky jsme navštívili legendární San Damiano, místo, kde se Františen „našel“, a stavěli jsme se  v Rivotortu, místě, kde stál první františkánský „klášter“, tzv. Svatá kolna. Zde vlastně řád františkánů vznikl. 

     Další den jsme se vydali do nádherného  města  Perugie, majícího své kořeny až v antických dobách.  Zde strávil František 2 roky ve vězení jako válečný zajatec a těžce zde onemocněl. To vše předcházelo jeho radikálnímu přehodnocení svého života, čemuž vděčíme za to, jak sv. Františka dnes zná  celý svět  a  inspiruje se jím.   Odpoledne jsme ještě navštívili Montefalco, „nejkrásnější vesnici Itálie“.  Při návratu domů byla S.Maria degli Angelli uzavřena-Assisi navštívila A. Merkelová, aby zde převzala mírovou cenu, kterou uděluje každý rok řád františkánů.

   Neděli jsme věnovali prohlídce samotného Assisi s bazilikou sv. Františka, sv. Kláry, s Městským náměstím s antickými památkami, s Františkovým a Klářiným rodným domem, s katedrálou sv. Rufina, kde byl pokřtěn sv. František, sv. Klára a dokonce Friedrich Barnarosa, který se narodil v lukách pod Assisi během válečného tažení svého otce.

     Malá fotogalerie k pouti je na stránkách střediska www.gahal.cz, větší je k mání u autora článku.

     Jako před 8 lety, pouť za kořeny skautingu,ke kterým  sv. František také patří,  ač byla fyzicky náročná, je pro nás opět velkým povzbuzením a výzvou.

     V.Boček, vedoucí střediska, tel. 605 284 449

JUNÁK, středisko GÁHÁL PÍSEK: PLÁN ČINNOSTI na rok 2018

CELOROČNĚ mimo prázdniny:

1/každý týden schůzka vlčat, světlušek, skautů a skautek.

2/jednou měsíčně výprava jedno nebo dvoudenní nebo na celý víkend.

3/hudební skupina-každý týden minimálně 1x

dále:

4/velké akce

5/program Kořeny

 

VYBRANÉ AKCE:

 

Tříkrálová sbírka                                                     8.1.2018

Výprava lednová- Náprstkovo museum+Betl. kaple                  20.1.2018  Výprava únorová-Písecko                                           24.2.2018

Výprava skanzen Vysoký Chlumec+nauč.stezka+ rozhledna Kuní    31.3.2018

Oslava skautského svátku sv.Jiří                                     23.4.2018

Dílna dárků k Svátku matek                                          30.4.2018

Assisi-za kořeny skautingu-sv. František                           9.-14.5.2018

Závody dračích lodí-stavění zázemí pro účastníky                  květen 2018

Výprava Šumava česko-německá                                     2.6. 2018

Plavba na kanoích skauti+skautky Štěkeň-Písek                    červen 2018

Den otevřených dveří památek (spolupořadatelství)                    září 2018

Setkání skautů okresu Písek                                           září 2018

Výprava Bečov nad Teplou a okolí       .                             září 2018

Výprava Javorník-Kašperské Hory                                     říjen 2018

Skautská humanitární sbírka pro potřebné                            26.11.2018

Dílna adventních věnců  pro ženy                                    30.11.2018

Středisková vánoční vigilie                                           17.12.2018

Adventní setkání+stavění Betléma                             3.neděle adventní

Skautské zpívání pod stromečkem na V. náměstí     středa před Vánocemi 2018

Půlnoční pro písecké děti (spoluorganizace, hudba)                  24.12.2018

Betlémské světlo s hudbou a pohoštěním pro příchozí

      (kostel Povýšení sv. Kříže a sv. Václava)                       24.12.2018

Štědrovečerní vytrubování se zpěvem                         v noci 24.12.2018

Vánoční výprava                                           konec prosince.2018

Silvestrovský výstup na Mehelník-spolupořadatelství                 31.12.2018

 

VELKÉ AKCE:

Letní tábor střediskový Hromová jedle               prvních 14 dní čevence 2018

 

PROGRAM KOŘENY pro širokou píseckou veřejnost zaměřený na budování a udržování kulturně-historické identity:

Koncert  k Svátku matek                                              13.5..2018    

Koncert Ensemble Castelkorn Kroměřížské partitury                    15.8.2018 

Adventní divadlo nebo koncert                                        advent 2018

Staročeské roráty v kostele Povýšení sv. Kříže                advent 2018

Skautské středisko Gáhál

Dějiny našeho střediska začínají v širším slova smyslu již v r. 1946. V tom roce vznikl 12. homogenní (katolický) skautský oddíl ze členů dvou předválečných oddílů - 8. junáckého a 12. vlčáckého. K zakládajícím členům 12. oddílu patřili později velmi proslulý filmový a televizní režisér František Filip (Bonza - první vůdce 12. oddílu), z dosud žijících ještě Karel Novotný (Fuja), František Pták nebo Jirka Škoch. Nesmím zapomenout na duchovního rádce 12. oddílu, tehdy studenta teologické fakulty, později známého a oblíbeného kněze petrina Klementa Svobodníka.

12. oddíl byl po zákazu Junáka po únorovém převratu r. 1948 obnoven v r. 1968 (vedoucí F. Pták a Vojta Skřivan). Po rozpuštění Junáka v r. 1970 jako udržování plamínku v temnotách (v očekávání, že k obnově skautské organizace přece někdy zase musí dojít) jsme prakticky až do sametové revoluce každé letní prázdniny pořádali „puťák“, tu s větší, tu s menší účastí. To pochopitelně nejen pro bývalé skauty, ale postupně stále víc v rámci tehdejšího poloilegálního společenství mladých v písecké katolické farnosti.

A přišel listopad 1989. Ještě v prosinci toho roku proběhla ve sportovní hale velká schůze znovu zahajující činnost Junáka v Písku. Existenci 12. oddílu zde obnovili na schůzi přítomní Václav Boček (původní člen) a do Písku přistěhovalý Jenda Kodera. Václav Boček byl zvolen prvním vůdcem obnoveného píseckého skautského střediska, a tak budování 12. oddílu se ujal Jenda Kodera, postupně spolu s dalšími činovníky.

S revolučním nadšením byl spojen i ohromný nával nových členů do skautské organizace.

Ke snazšímu zvládání činnosti se velmi brzy původní písecké megastředisko rozdělilo na pět menších, ve kterých se lidé ještě mohli osobně znát. Nové 2. středisko, později nazvané Oheň života, vykrystalizovalo právě kolem činovníků 12. oddílu a spřízněného 2. dívčího oddílu (vedoucí Marie Kučerová a Věrka Kálalová).

V r. 1995 byla založena nová, samostatná větev 12. oddílu - Bobři a později i 2.oddílu-Ještěrky. Léta po přelomu letopočtu byla ve znamení dozrání zakladatelské generace Bobrů z vlčat ve skauty a jejich opakovaných úspěchů ve Svojsíkově závodě.

V roce 2008, kolem rušení Okresní rady Junáka v Písku a nutných organizačních změn v životě píseckých skautských středisek došlo k zásadním názorovým rozdílům jak dál.

Snaha o co nejméně konfliktní řešení vyústila nakonec v rozdělení střediska Oheň života ve střediska dvě. Tak vzniklo nynější středisko Gáhál. Název je z Bible, znamená „místo setkávání“. Hlásíme se ke svým starým kořenům, v r. 2009 jsme pozvali na přednášku Křesťanské akademie do Písku prvního vůdce 12. oddílu F. Filipa, s kterým jsme občas v kontaktu až dosud.

Tři základní principy skautingu - povinnost k Bohu, bližním a sám k sobě - interpretujeme v křesťanském duchu. Do našich oddílů pochopitelně mohou chodit - a chodí - i děti z rodin, které nepraktikují žádné konkrétní křesťanské vyznání.

Zveme školní děti (vlčata a světlušky-1.st. ZŠ, skauti a skautky-2.st. ZŠ) do našich skautských oddílů. Předpokládám, že rodiny, které mají vztah ke katolické farnosti Písek,osloví základní principy skautingu-odpovědnost (nebo vztah) k Bohu, k bližním a sám k sobě. My pak budeme rádi za děti z rodin, které tento pohled na svět sdílejí nebo s ním aspoň sympatizují.

SCHŮZKY: Každé PONDĚLÍ,12.chlapecký oddíl Bobři (vlčata i skauti) v 16:15 hod., 2.dívčí oddíl Ještěrky (světlušky i skautky) v 16:15 hod. Sraz před klubovnou na Velkém náměstí.

Rádi přivítáme i DOSPĚLÉ, kteří by měli zájem pracovat jako VEDOUCÍ a pomáhat tak vytvářet vlastním i ostatním dětem partu a vztahy, z kterých mohou později, i jako dospělí, čerpat.

KONTAKTY a INFORMACE: tel.605 284 449 (chlapci); 605 250 249 (děvčata)

V.Boček, vedoucí střediska Gáhál