Požehnání, posvěcení, konsekrace, vysvěcení

16.06.2011 12:00

 

Termíny požehnání, žehnat (lat. benedictio, benedicere) odkazují na viditelné znaky, kterými se vyjadřuje a uskutečňuje posvěcování lidí v Kristu a oslava Boha. Požehnání zprostředkovává Boží dobrodiní a má na zřeteli zvláště Boha, ale i lidi, které Bůh svou prozřetelností řídí a chrání. Vztahuje se však i na stvořené věci – jejich množstvím a rozmanitostí totiž Bůh člověku žehná. Proto se termín požehnat vztahuje na osoby, budovy, činnosti věřících, předměty a zařízení v kostele, předměty lidové zbožnosti atd.  

(Vytiskněte si obřad rodičovského požehnání, žehnání těhotné ženě, dětem, rodině, starým lidem, domu, bytu: Benedikcionál)

 

Označení posvěcení, světit (lat. dedicatio, dedicare) jsou vyhrazeny pouze kostelu a oltáři. I v tomto případě se, stejně jako při požehnání, daná věc či místo stává posvátnou, posvátným. Rozdíl je v tom, že posvěcení uděluje předmětu charakter větší stability, trvalého určení na Boží kult, protože je spojeno s pomazáním křižmem. Také je třeba poznamenat, že posvěcení vykonává biskup (pouze když to vyžadují celkem mimořádné okolnosti, může tento úkon svěřit osobně zplnomocněnému knězi) na rozdíl od požehnání, které může vykonat každý kněz.

 

Termíny konsekrace, konsekrovat (lat. consecratio, consecrare), tedy zasvětit něco Bohu, jsou dnes vyhrazeny zvláště osobám, což se považuje za teologicky vhodnější. Pouze jedna liturgická kniha obsahuje v názvu termín consecratio, a to je Obřad zasvěcení panen (Ordo consecrationis virginum). Panna se tímto obřadem zasvěcuje (konsekruje) Bohu a stává se zasvěcenou osobou. Kromě panen se termín konsekrace týká též označení svěcení biskupa, které se nazývá i biskupskou konsekrací.
Podle tradice se termín konsekrovat používá i na označení proměňování podstaty chleba a vína na podstatu těla a krve Ježíše Krista, přičemž Kristova eucharistická přítomnost začíná ve chvíli konsekrace. Jako poslední věc je třeba zmínit použití termínu konsekrace ve spojitosti s křižmem, olejem, který biskup konsekruje na Zelený čtvrtek.
      

Termíny vysvěcení, vysvětit (lat. ordinatio, ordinare), jsou spojeny výlučně s vysluhováním svátosti duchovního stavu, proto se týkají biskupa, kněze a jáhna.
 

Shrnutí:  

Požehnání, benedikceosob a věcí

Posvěcení, dedikacekostela, oltáře

Zasvěcení, konsekrace – chléba a vína, křižma, biskupa, panny

Vysvěcení, ordinace – biskupa, kněze a jáhna.